�������� �������� ������ ��������� ���������

Рекомендації щодо укладання договорів підряду

Рекомендації щодо укладання договору підряду між володарями грантів Президента України для обдарованої молоді і фізичними особами >>>
27 квiтня 2007

Загальні положення

Зазначені рекомендації розроблені з метою надання практичної допомоги володарям грантів Президента України для обдарованої молоді при укладанні договору підряду між ними і фізичними особами відповідно до Цивільного кодексу України (Глава 61), законів України “Про податок з доходів фізичних осіб”, “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування”, Указу Президента України від 02.08.00 № 945 “Про гранти Президента України для обдарованої молоді, Інструкції “Про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття”, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики від 18.12.00 № 339, зареєстрованої Міністерством юстиції України 16.01.01 за № 30/5221, Інструкції “Про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду” (затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.01 № 16), Інструкції “Про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України” (затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.10.01 № 16-6 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.1.1.01 за № 998/6189), наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 30.12.05 №3513 “Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді” (зареєстрований Міністерством юстиції України 20.03.05 за № 287/12161).Умови укладання договору підряду

Сторонами договору підряду є фізична особа (далі – підрядник) і володар гранту (далі – замовник). Підрядник зобов’язується виконати на свій ризик певну роботу за завданням замовника з його або своїх матеріалів, а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу (ст. 837 ЦКУ).

У разі укладання договору підряду, тобто угоди між підрядником і замовником на виконання першим певної роботи, не виникають трудові відносини, на які поширюється трудове законодавство (глава 61 Цивільного кодексу України).

Предмет договору підряду є індивідуалізований результат праці підрядчика, який набирає тієї чи іншої матеріальної форми (надані послуги або виконана робота).

Підрядник зобов'язаний виконати роботу, визначену договором, із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором, та відповідає за якість наданих ним матеріалу і устаткування (ст. 839 ЦКУ).

Якщо робота виконується частково або в повному обсязі з матеріалу замовника, підрядник відповідає за неправильне використання цього матеріалу (статті 840 ЦКУ). Підрядник зобов'язаний надати замовнику звіт про використання матеріалу та повернути його залишок. Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у договорі підряду мають бути встановлені норми витрат матеріалу, строки повернення його залишку та основних відходів, а також відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків.

У договорі підряду визначається ціна роботи (відшкодування витрат підряднику та плата за виконану ним роботу) або способи її визначення (стаття 843 ЦКУ).

Ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі, який складається підрядником і набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником. Зміни до нього можуть вноситися лише за погодженням сторін.

У разі перевищення кошторису усі пов’язані з цим витрати несе підрядник, якщо інше не встановлено законом. Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв’язку з цим істотного перевищення визначеного приблизного кошторису, підрядник зобов’язаний своєчасно попередити про це замовника. Замовник, який не погодився на перевищення кошторису, має право відмовитися від договору підряду. У цьому разі підрядник може вимагати від замовника оплати виконаної частини роботи.Податок з доходів фізичних осіб

Оподаткуванню підлягає будь-який дохід, одержаний платником податку (підрядником) або нарахований на його користь у вигляді виплат чи винагород за цивільно-правовими договорами від замовника протягом відповідного звітного податкового періоду.

Підрядник, що отримує доходи, нараховані замовником, зобов’язаний включити суму таких доходів до складу загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку.

Відповідно до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”, ставка оподаткування встановлюється на рівні 15 відсотків від об'єкта оподаткування.

Відповідно до статті 18 згаданого Закону річна декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) (далі – декларація) подається і заповнюється підрядником самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою цим підрядником здійснювати таке заповнення. Підрядник до 1 березня року, наступного за звітним, має право звернутися із запитом до відповідного податкового органу з проханням заповнити річну податкову декларацію, а податковий орган зобов’язаний надати безоплатні послуги із такого заповнення.Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

Замовники не відносяться до платників збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, оскільки їх діяльність пов’язана з проведенням наукового дослідження і вони не набувають статусу суб’єкта підприємницької діяльності та не займаються діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу (стаття 1 Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”, лист Пенсійного фонду України від 02.08.02 №4680/К 11).Страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Згідно з законами України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та Інструкцією “Про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття” платниками страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) зокрема є підрядники, які виконують роботи (послуги) згідно з договором підряду, якщо вони беруть участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах.

Для підрядників, які беруть участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах, розмір страхових внесків становить 2,9 відсотка суми оподатковуваного доходу (прибутку), обчисленого відповідно до чинного законодавства України.

Вказана сплата страхових внесків провадиться за безготівковими рахунками або готівкою через установи банків; у разі відсутності рахунків в установах банків – поштовими переказами через підприємства зв'язку на рахунок Фонду,

Страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

Згідно з Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” та Інструкцією “Про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду” підрядники, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами, – у разі виявлення бажання брати участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах, реєструються в якості страхувальника Фонду

Реєстрація підрядників провадиться за місцем їх проживання у робочих органах відділень Фонду у районах та містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення (далі – органи реєстрації Фонду). Для цього підрядники представляють паспорт і подають заяву про реєстрацію та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб (платників податків та інших обов'язкових платежів) та копії цивільно-правових угод – та з дня їх реєстрації набувають статусу платників страхових внесків до Фонду.

Розмір страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, для підрядників становить 3,4 відсотка сум оподатковуваного доходу (прибутку).

У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані підрядником, а також вартості послуг, що надавалися йому іншими особами, підрядник має право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови замовника від збільшення кошторису підрядник має право вимагати розірвання договору (ст. 844 ЦКУ).

Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов’язаний сплатити підряднику обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, – достроково (статті 854 ЦКУ). Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов’язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов’язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту (ст. 846 ЦКУ).

Замовник зобов’язаний:

1.         Сприяти підряднику у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених договором підряду.

2.    Прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підряднику.

3.         Негайно повідомити підрядника про виявлені ним після прийняття роботи відступи від умов договору підряду або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані підрядником;

4.    Сплатити підряднику за встановленою ціною виконану роботи або надані послуги, з урахуванням плати за виконану частину роботи, за вирахуванням сум, які підрядник одержав або міг одержати у зв’язку з невиконанням замовником умов договору.

Підрядник відповідає за невиконання або неналежне виконання роботи. Умова договору підряду про звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки роботи не звільняє його від відповідальності за недоліки, які виникли внаслідок умисних дій або бездіяльності підрядника.

До строків пред’явлення позовів щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність в один рік (стаття 863 ЦКУ). Якщо договором підряду або законом встановлений гарантійний строк і заява з приводу недоліків роботи зроблена у межах гарантійного строку, перебіг позовної давності починається від дня заяви про недоліки. Якщо відповідно до договору підряду роботу було прийнято замовником частинами, перебіг позовної давності починається від дня прийняття роботи в цілому (стаття 864 ЦКУ).

Підрядники нараховують страхові внески з дня прийняття рішення про таку участь, але не пізніше дня реєстрації в органах Фонду. При цьому перерахування страхових внесків здійснюється щомісяця не пізніше 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому був отриманий дохід. Сплата страхових внесків провадиться за безготівковими розрахунками або готівкою через установи банків, а у разі відсутності рахунків в установах банків –поштовими переказами через підприємства зв’язку на рахунок Фонду.

Днем сплати страхових внесків вважається:

у разі перерахування за безготівковими розрахунками – день подання до установи банку розрахункових документів на перерахування страхових внесків на рахунок Фонду;

у разі сплати готівкою – день внесення коштів до банківської установи чи відділення зв'язку для їх перерахування на рахунок Фонду.
Додаток до РекомендаційЗразокДоговір ____

про ____________________________________

виконання робіт (надання послуг)м. _____________                                                        “___” ________________ р.Володар гранту (далі – Замовник) _____________________________________

___________________________________________________ , з однієї сторони,

(прізвище, ім’я, по батькові)і фізична особа (далі – Підрядник) _____________________________________

___________________________________________________ , з іншої сторони,

(прізвище, ім’я, по батькові)

уклали цей Договір про наступне.1. Предмет ДоговоруЗамовник доручає, а Підрядник зобов’язується на власний ризик виконати відповідно до умов цього Договору роботу, Замовник зобов’язується прийняти цю роботу та оплатити її.

2. Характер робіт, що виконуються Підрядником__________________________________________________________________

(зазначається точне найменування роботи,

__________________________________________________________________

яку виконує Підрядник)

3. Вимоги Замовника до предмета підряду3.1. Предметом підряду (результатом виконання робіт за цим Договором) є: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Кількісні характеристики предмета підряду:

_________________________________________________________________________________3.3. Якість предмета підряду має відповідати таким вимогам:______________________________________________________________3.4.      Підрядник зобов’язаний неухильно виконувати всі вказівки Замовника з приводу виконання роботи.3.5.      Підрядник зобов’язаний негайно інформувати Замовника про недоброякісність або непридатність одержаного від нього матеріалу та в тому разі, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує якості або придатності результату роботи, а також про наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості або придатності результату роботи.

4. Інструмент, матеріали та умови виконання робіт4.1.     Роботи виконуються з матеріалів Замовника, за винятком тих матеріалів, які за умов цього Договору надав Підрядник.4.2.      Робота виконується з таких матеріалів Підрядника:1.____________________ в кількості______________ ціна___________

2.____________________ в кількості_____________ ціна__________

3.____________________ в кількості_____________ ціна___________4.3.Якість матеріалів Підрядника повинна відповідати ____________________________________________________________________________4.4.     Ризик випадкової втрати або псування матеріалів Підрядника з моменту передачі покладено на _______________________________________

(Замовника чи Підрядника)4.5.       Замовник на строк дії договору надає Підрядникові такий інструмент (обладнання) для виконання робіт:1.________________________ в кількості____________ ціна_______

2.________________________ в кількості___________ ціна________4.6.Замовник протягом ___________________ з моменту підписання цього Договору передає Підрядникові необхідну проектну документацію: креслення, зразки та інші необхідні документи для виконання робіт.4.7.   Замовник зобов’язується забезпечити Підрядникові необхідні умови для виконання робіт, які включають у себе _______________________________________________________________________________________________4.8.    Матеріал, інструмент, обладнання та необхідні умови за пп. 4.5 - 4.7 мають бути надані Підрядникові для виконання робіт за актом протягом _____________________ з моменту підписання цього Договору.4.9.    У разі недоброякісності наданого матеріалу Замовник зобов’язаний здійснити заміну матеріалу в строк ________________ з моменту повідомлення його Підрядником.

5.    Винагорода Підрядника5.1.    Вартість та витрати на виконання робіт визначаються згідно з твердим кошторисом (додаток 1 до цього Договору).5.2.    У разі необхідності перевищити кошторис Підрядчик зобов’язаний письмово повідомити про це Замовника протягом ________________ днів.

До повідомлення мають бути додані документи, що обґрунтовують підвищення кошторису.5.3.Замовник зобов’язаний протягом ___________ днів після повідомлення дати Підряднику певну відповідь про підтвердження замовлення або про відмову від Договору.5.4.      Значним вважається перевищення кошторису більш ніж на ____________ від загальної суми кошторису.5.5.      Витрати Підрядника відшкодовуються ним із винагороди, що виплачується Замовником.5.6.      Вартість робіт за цим Договором указана без урахування ПДВ (з урахуванням ПДВ).

6. Доплати6.1. За дострокове виконання робіт більш ніж на ____________ днів Замовник здійснює Підряднику доплату в розмірі____________ від вартості робіт.

7. Порядок розрахунків7.1. Термін оплати:

– протягом ____________ з моменту підписання цього Договору – аванс у розмірі _________ грн.;

– протягом ____________ з моменту підписання акта здачі-приймання робіт – остаточний розрахунок.7.2. Порядок оплати: ___________________________________________

(поштовий, телеграфний)7.3. Вид розрахунків: ___________________________________________

(готівковий, безготівковий, змішаний)7.4. Форма розрахунків: ________________________________________

(платіжне доручення, чек,

__________________________________________________________________________

вимога-доручення, акредитив)7.5. Замовник повинен повідомити Підрядника про здійснення платежу у строк ____________ з моменту ______________ шляхом __________________________________________________________________________________

(телеграма з повідомленням, факс та ін.)7.6. Доплата за п. 6 цього Договору виплачується в тому самому порядку, що й основна сума платежу.

8. Термін виконання робіт8.1 .Підрядник зобов’язується розпочати виконання робіт протягом ______________ з моменту надання матеріалів, інструменту та необхідної документації.8.2. Підрядник зобов’язується виконувати роботу протягом _______________ з правом дострокового виконання.8.3.   Проміжні терміни: ________________________________ _______________8.4.   Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов’язаний письмово повідомити Замовника про готовність предмета підряду до здачі протягом ___________________________ .

9. Контроль Замовника за перебігом виконання робіт9.1. Підрядник зобов’язується в термін _____________ інформувати Замовника про перебіг виконання робіт.9.2. Замовник має право безперешкодного доступу до робіт Підрядника для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються.

10. Порядок здачі-приймання робіт предмета підряду10.1. Здача-приймання виконання робіт здійснюється сторонами за актом протягом ______________________ з моменту повідомлення Замовника про готовність предмета підряду до приймання.10.2 Пункт здачі-приймання: _______________________________10.3.         Предмет підряду має бути зданий Замовнику у вигляді ______________________________________________________________10.4.         Доставка предмета підряду здійснюється __________________

__________________________________________________________________

(Замовником чи Підрядником)

за рахунок ____________ у такому порядку ________________________10.5. У термін __________________ після підписання акта здачі-приймання Підрядник зобов’язаний надати Замовникові залишки матеріалів, звіт про використання матеріалів, а також передати останньому всю документацію та креслення, надані за п. 4.6 цього Договору.

11. Гарантійні терміниГарантійний термін за цим Договором становить ________________ з моменту передачі Замовникові предмета підряду.

12. Термін дії цього Договору12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але в будь-якому випадку до “__” _________________ р.12.2. Цей Договір може бути пролонгований за згодою сторін.

13. Відповідальність сторін13.1.             За порушення умов цього Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки в порядку, передбаченому чинним законодавством.13.2.             Підрядник за даним Договором несе наступну відповідальність: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________13.3. Замовник за даним Договором несе наступну відповідальність: ______________________________________________

_____________________________________________________________13.4.              За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків протягом дії цього Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі _______________________________________________13.5.     За порушення інших умов цього Договору винна сторона несе наступну відповідальність: __________________________________

_________________________________________________________________

14. Забезпечення зобов’язань за даним Договором_____________________________________________________________

(можуть передбачатися умови про заставу, страхування

______________________________________________________________

або поручництво з боку як Замовника, так і Підрядника)

15. Порядок розв’язання спорів

15.1.            Усі суперечки між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України.15.2.    Сторони визначають, що всі можливі претензії за цим Договором мають бути розглянуті сторонами протягом ______________ днів з моменту отримання претензії.

16. Зміна умов даного Договору16.1.      Умови даного Договору мають однакову обов’язкову силу для сторін та можуть бути змінені за взаємною згодою з обов’язковим складанням письмового документа.

16.2.      Жодна зі сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

17. Умови узгодження зв’язку між сторонами
Повноважними представниками сторін за цим Договором є:

Підрядник: ________________________ телефон ________________

Замовник: _________________________ телефон ________________

18. Інші умови18.1.           Даний Договір складено в двох примірниках по одному для кожної зі сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.18.2.           У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються цивільним законодавством.18.3.           Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.18.4.           Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише за взаємним їх посвідченням представниками сторін у кожному окремому випадку.18.5.           Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в даному Договорі, підтримувати ділові контракти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх зв’язків.

19. Додатки до даного Договору19.1.            До цього Договору додаються:

Додаток 1 “Примірний кошторис” на _________ арк.

19.2.            Додаток до цього Договору є його невід’ємною частиною.

Адреси, банківські реквізити і підписи сторін


Замовник:Прізвище ____________________

Ім’я _________________________

По батькові ___________________

Ідентифікаційний код N  _______

_____________________________

Паспортні дані: _______________

_____________________________

Адреса: ______________________

Банківські реквізити: __________

_____________________________

“___” _______________ 200   р.Підпис ______________________


Підрядник:Прізвище ____________________

Ім’я _________________________

По батькові ___________________

Ідентифікаційний код N  _______

_____________________________

Паспортні дані: _______________

_____________________________

Адреса: ______________________

Банківські реквізити: __________

_____________________________

“___” _______________ 200   р.Підпис ______________________


« Лютий 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Учасники мережі

Наші партнери

Донори

logo
Адреса: м.Суми,

Телефон:
© 2015
Всі права захищено.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Сумського обласного комітету молодіжних організацій