�������� �������� ������ ��������� ���������

Положення про студентське самоврядування та студентську раду

Положення про студентське самоврядування та Студентську раду Хмельницького університету управління та права
Ухвалено:
Конференцією студентів Хмельницького університету управління та права
15 лютого 2007 рокуРозділ І Загальні положення
1. Основні терміни, використані в цьому Положенні
1.1 Студентське самоврядування в Хмельницькому університеті управління та права – це гарантоване адміністрацією університету право та реальна здатність студентів самостійно або через органи студентського самоврядування реалізовувати функції управління вищим навчальним закладом та вирішувати питання, які стосуються організації навчального, наукового, виховного процесу студентів, їх змістовного дозвілля та відпочинку, і здійснюється в порядку та в межах, передбачених Конституцією, законами України, Статутом університету та цим Положенням.
1.2 Конференція студентів університету (Конференція) – найвищий орган студентського самоврядування.
1.3 Студентська рада університету (Студентська рада) – виконавчий представницький виборний орган студентського самоврядування університету, який діє між Конференціями студентів університету.
1.4 Член Студентської ради – студент денної форми навчання, який відповідно до цього Положення обраний до складу Студентської ради.
1.5 "Почесний член Студентської ради" – почесне звання, яке присвоюється випускникам університету, які під час навчання були членами Студентської ради та зробили значний внесок в розвиток студентського самоврядування.
2. Правова основа діяльності
2.1 У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією України, чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки, Хмельницької обласної ради, Статутом університету та цим Положенням.
3. Основні принципи студентського самоврядування
Студентське самоврядування в університеті здійснюється на принципах:
1)    законності;
2)    студентської солідарності та взаємодопомоги;
3)    демократії та гласності;
4)    рівноправності усіх її членів;
5)    колегіальності;
6)    спільної роботи зі студентами університету та їх вільного доступу до всіх видів діяльності органів студентського самоврядування;
7)    ініціативності.
Розділ ІІ Мета та завдання діяльності органів студентського самоврядування університету
4. Мета діяльності органів студентського самоврядування університету
4.1 Метою діяльності органів студентського самоврядування університету є забезпечення захисту прав студентів та виконання ними своїх обов’язків, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.
5. Завдання діяльності органів студентського самоврядування університету
5.1 Головними завданнями органів студентського самоврядування університету є:
1)    забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
2)    забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
3)    сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
4)    сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
5)    сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
6)    сприяння працевлаштуванню випускників.
Розділ ІІІ Організаційно-правові основи діяльності органів студентського самоврядування
Гл. 1 Конференція студентів університету
6. Порядок скликання, роботи та прийняття рішень Конференції
6.1 Чергова Конференція скликається Студентською радою один раз в рік, в лютому місяці, не пізніше двадцятого дня після початку нового навчального семестру.
6.2 Позачергова Конференція студентів скликається Студентською радою університету за власною ініціативою або на вимогу не менш як третини студентів денної форми навчання.
6.3 Про скликання Конференції та порядок денний має бути повідомлено студентам університету не пізніш як за 10 днів до дня початку її роботи.
6.4 Делегати Конференції обираються студентами відповідних академічних груп денної форми навчання із свого числа в кількості двох осіб від кожної академічної групи.
6.5 Члени Студентської ради є делегатами Конференції без обрання студентами академічних груп, в яких вони навчаються.
6.5 Конференція є правомочною, якщо на ній присутні більше половини від загального числа делегатів.
6.6 Для організації роботи та ведення Конференції делегати обирають зі свого числа Президію Конференції в складі трьох чоловік, які самостійно, шляхом голосування розподіляють між собою повноваження Головуючого, його заступника та секретаря Конференції.
6.7 Для організації голосувань Конференції і визначення їх результатів делегати зі свого числа обирають Лічильну комісію в складі трьох чоловік, які самостійно, шляхом голосування розподіляють між собою повноваження Голови, члена та секретаря комісії.
6.8 Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів за винятком питань, пов'язаних із внесенням змін та доповнень до цього Положення, які приймаються 2/3 голосів делегатів Конференції.
7. Повноваження Конференції
7.1 Виключно Конференція студентів університету вирішує такі питання:
1)    ухвалення Положення про студентське самоврядування та Студентську раду університету;
2)    внесення змін та доповнень до Положення про студентське самоврядування та Студентську раду університету;
3)    заслуховування звіту голови Студентської ради про діяльність Студентської ради за відповідний період;
4)    оцінка діяльності Студентської ради за відповідний період;
5)    обрання Студентської ради;
6)    висловлення недовіри Студентській раді;
7)    скасування рішень Студентської ради.
7.2 До повноважень Конференції студентів університету належить також вирішення таких питань:
1)    скасування рішень Ради гуртожитку;
2)    заслуховування звітів керівних органів товариств, клубів та інших студентських самоврядних структур, що діють в університеті, за відповідний період;
3)    оцінка діяльності товариств, клубів та інших студентських самоврядних структур, що діють в університеті, за відповідний період;
4)    звернення до ректорату університету з поданням про нагородження, преміювання, оголошення подяки студентам університету, що беруть активну участь в роботі органів студентського самоврядування;
5)    звернення до ректорату з поданням про оголошення догани студентам університету, що ігнорують та порушують рішення органів студентського самоврядування університету;
6)    звернення до ректорату університету з поданням про нагородження, преміювання, оголошення подяки членам Студентської ради;
7)    звернення до ректорату з поданням про оголошення догани членам Студентської ради;
8)    звернення до ректорату університету з поданням про нагородження, преміювання, оголошення подяки представникам керівних органів товариств, клубів та інших студентських самоврядних структур, що діють в університеті;
9)    звернення до ректорату з поданням про оголошення догани представникам керівних органів товариств, клубів та інших студентських самоврядних структур, що діють в університеті.
Гл. 2 Студентська рада університету
8. Склад і строк повноважень Студентської ради університету
8.1 Загальний склад Студентської ради визначає Конференція студентів університету шляхом обрання до складу Студентської ради кандидатів у члени Студентської ради.
8.2 Студенти кожної академічної групи денної форми навчання мають право не пізніше як за п'ять днів до проведення Конференції, на якій буде обиратися Студентська рада, висунути одного кандидата до Студентської ради від своєї академічної групи. Кандидати до Студентської ради висуваються на відповідних зборах академічних груп з числа студентів, які в них навчаються.
8.3 Студенти університету денної форми навчання до проведення Конференції мають право самостійно висунути свою кандидатуру для обрання до складу Студентської ради. Такі особи набувають статусу кандидатів після затвердження їх кандидатур на засіданні Студентської ради.
8.4 Строк повноважень Студентської ради, обраної на черговій Конференції, становить 1 рік. Строк повноважень Студентська ради, обраної на позачерговій Конференції, дорівнює строку, що залишився до найближчої чергової Конференції.
8.5 Повноваження Студентської ради попереднього скликання припиняються з моменту початку першого засідання Студентської ради нового скликання.
8.6 Повноваження члена Студентської ради припиняються разом з припиненням повноважень Студентської ради.
8.7 Повноваження члена Студентської ради припиняються достроково за рішенням Студентської ради у випадках:
1)    складення повноважень за його особистою заявою;
2)    систематичного (два і більше випадків) невиконання обов'язків члена Студентської ради;
3)    незадовільного навчання;
4)    порушення Правил внутрішнього розпорядку в університеті.
9. Повноваження Студентської ради
9.1 В період між Конференціями до повноважень Студентської ради належить вирішення питань, передбачених п.п. 7.2 цього Положення.
9.2 До повноважень Студентської ради також належить:
1)    представництво студентів у відносинах з ректоратом, деканатами, кафедрами, науково-педагогічними працівниками, у Вченій раді університету;
2)    створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
3)    організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
4)    участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
5)    безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
6)    забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
7)    залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з деканатами);
8)    координація діяльності старостату, студентських профспілкових організацій;
9)    контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;
10)    участь у розподілі стипендіального фонду;
11)    залучення студентів до участі в художній самодіяльності;
12)    присвоєння почесного звання "Почесний член Студентської ради";
13)    проведення вечорів відпочинку, конкурсів, ігор команд "КВК" (Клубу веселих і кмітливих), посвяти в студенти, випускних вечорів, тижднів факультетів тощо;
14)    участь разом із Радою гуртожитку та студентськими профспілковими організаціями у поселенні студентів у гуртожитки та їх виселенні;
15)    пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню;
16)    розробка і затвердження актів внутрішнього характеру, щодо регулювання діяльності Студентської ради.
10. Права та обов'язки членів Студентської ради
10.1 Член Студентської ради має права та обов’язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Статуту університету.
10.2 Крім викладеного, член Студентської ради має право:
1)    бути обраним головою Студентської ради;
2)    бути обраним керівником структурного підрозділу Студентської ради;
3)    вільно викладати свої погляди як з питань роботи будь-якого структурного підрозділу, так і усієї Студентської ради в цілому;
4)    бути членом товариств, клубів, інших студентських самоврядних структур, що діють в університеті;
5)    претендувати за активну громадську діяльність на нагородження, оголошення подяки, отримання премій, стипендій тощо;
6)    опротестовувати рішення Студентської ради, звернувшись з поданням до Конференції студентів університету.
10.3 Член студентської ради зобов'язаний:
1)    дотримуватись вимог Статуту університету та цього Положення;
2)    брати участь у засіданнях Студентської ради;
3)    брати участь в голосуванні;
4)    брати активну участь в організації та проведенні заходів Студентської ради;
5)    дбати про зміцнення авторитету Студентської ради та університету;
6)    сумлінно виконувати доручення Студентської ради;
7)    інформувати студентів про діяльність Студентської ради;
8)    приймати пропозиції та зауваження від студентів університету з приводу роботи органів студентського самоврядування;
9)    залучати студентів університету до реалізації завдань діяльності органів студентського самоврядування.
11. Керівні органи Студентської ради
11.1 На першому засіданні Студентської ради нового скликання члени Студентської ради зі свого числа обирають Голову Студентської ради, Головуючих департаментами, секретаря та відповідального за матеріально-технічне забезпечення.
11.2 Голова Студентської ради обирається шляхом таємного голосування.
11.3 Головуючі департаментами, секретар та відповідальний за матеріально-технічне забезпечення обираються шляхом відкритого голосування.
11.4 Головуючі департаментами є заступниками Голови Студентської ради.
11.5 Голова Студентської ради:
1)    представляє Студентську раду у взаємовідносинах з адміністрацією університету;
2)    представляє інтереси студентів у Вченій раді університету;
3)    представляє Студентську раду університету у взаємовідносинах з товариствами, клубами та іншими студентськими самоврядними структурами, що діють в університеті, з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів;
4)    представляє студентське самоврядування університету у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, у Всеукраїнській, обласній та міській студентських радах;
5)    керує Студентською радою, несе персональну відповідальність перед студентами університету за реалізацію покладених на неї завдань;
6)    дає вказівки обов'язкові для виконання членами Студентської ради;
7)    головує на засіданнях Студентської ради;
8)    підписує рішення Студентської ради;
9)    вносить на розгляд Студентської ради кандидатури Головуючих департаментами, секретаря та відповідального за матеріально-технічне забезпечення;
10)    звітує на Конференції студентів університету про діяльність Студентської ради за відповідний період;
11)    вносить на розгляд Конференції список кандидатів до Студентської ради;
12)    вносить на розгляд Студентської ради кандидатури для присвоєння звання "Почесний член Студентської ради";
13)    інформує членів Студентської ради про накази ректора, розпорядження ректорату, деканатів, рішення Вченої ради, що стосуються студентського самоврядування в університеті.
11.6 У випадку тимчасової відсутності Голови Студентської ради, виконання його повноважень за рішенням Студентської ради покладається на одного з заступників.
11.7 Головуючі департаментами:
1)    керують роботою департаментів та несуть персональну відповідальність за їх роботу перед Студентською радою;
2)    звітують перед Студентською радою за роботу департаментів за відповідний період;
3)    дають вказівки, обов'язкові для виконання членами Студентської ради, що входять до відповідного департаменту.
11.8 Секретар
1)    здійснює ведення документації Студентської ради та відповідає за її збереження;
2)    інформує членів Студентської ради про місце, час і порядок денний засідань Студентської ради.
11.9 Відповідальний за матеріально-технічне забезпечення:
1)    відповідає за збереження та підтримку в належному стані приміщення та майна, переданого у користування Студентській раді;
2)    дає вказівки обов'язкові для виконання членами Студентської ради з приводу використання приміщення та майна, переданого у користування Студентській раді.
12. Структура та організація роботи Студентської ради
12.1 Структуру Студентської ради складають:
1)    Департамент навчально-наукової роботи.
2)    Департамент культурно-масової роботи.
3)    Департамент зв'язку з засобами масової інформації, органами студентського самоврядування інших навчальних закладів (прес-центр).
4)    Департамент туризму, фізкультури і спорту.
12.2 Організація діяльності Студентської ради здійснюється у формах:
1)    засідання Студентської ради – відкриті, на яких мають право бути присутні студенти університету, які не є членами Студентської ради, представники адміністрації університету, та закриті, на яких мають право бути присутні виключно члени Студентської ради; планові, які проводяться у третій вівторок кожного місяця, та позапланові, які скликаються Головою Студентської ради за власною ініціативою або на вимогу не менш як 10 членів Студентської ради.
2)    засідання керівного складу: Голова Студентської ради, Головуючі департаментами, секретар, відповідальний за матеріально-технічне забезпечення.
3)    засідання департаментів.
12.3 Засідання Студентської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
12.4 Виключно на своїх засіданнях Студентська рада здійснює повноваження, передбачені п.п. 7.2 та абзацами 2, 4, 10, 12, 14, 16 п.п. 9.2 цього Положення.
Розділ IV Матеріальна і фінансова основа студентського самоврядування
13. Матеріально-технічне забезпечення
13.1 Матеріально-технічне забезпечення органів студентського самоврядування приміщенням, обладнанням, інструментарієм та коштами здійснюється за рахунок університету.
13.2 Члени Президії та Лічильної комісії Конференції, члени Студентської ради для виконання своїх обов'язків мають право користуватися послугами відділів:
1)    інформаційного забезпечення та технічних засобів навчання;
2)    редакційно-видавничого відділу.
Розділ V Відповідальність органів студентського самоврядування та їх представників
14. Відповідальність делегатів Конференції та членів Студентської ради
14.1 Делегати Конференції, які порушують порядок під час Конференції або ігнорують зауваження Головуючого, підлягають, за рішенням Конференції, позбавленню права голосу та видаленню з залу Конференції.
14.2 Делегати Конференції та члени Студентської ради у випадку пошкодження ними майна, переданого у користування органам студентського самоврядування, відшкодовують його вартість.

« Лютий 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Учасники мережі

Наші партнери

Донори

logo
Адреса: м.Суми,

Телефон:
© 2015
Всі права захищено.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Сумського обласного комітету молодіжних організацій