�������� �������� ������ ��������� ���������

Положення про Студентське містечко

1 . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1.    Студентське містечко є окремим структурним підрозділом Львівської політехніки і керується у своїй діяльності чинними законодавчими актами України, типовим положенням про студентський гуртожиток навчального закладу Міністерства освіти і науки України, Статутом Львівської політехніки та цим Положенням.
1.2.    Студентське містечко об'єднує комплекс гуртожитків, призначених для мешкання студентів, студентських сімей, аспірантів, слухачів підготовчих відділень, абітурієнтів і студентів інших підрозділів Університету, та житлових будинків, що є на балансі Університету. Вільні місця в гуртожитках можуть використовуватись для створення кімнат для приїжджих чи поселення співробітників та інших осіб у встановленому даним Положенням порядку.
1.3.    Іноземні громадяни, які навчаються у Львівській політехніці, поселяються в гуртожиток на загальних засадах, якщо інше не передбачене контрактом.
1.4.    Студентське містечко має свій розрахунковий рахунок і веде самостійну господарську діяльність у структурі Університету.
1.5.    Внутрішній розпорядок в гуртожитках встановлено правилами, затвердженими Ректором Університету.
1.6.    Права й обов'язки працівників Студмістечка визначено чинними нормативними документами і відповідними посадовими інструкціями.
1.7.    Права й обов'язки мешканців гуртожитків визначено Правилами внутрішнього розпорядку і договором, який укладається між особою, що поселяється в гуртожиток, і директором Студмістечка.
1.8.    Студмістечко має круглу печатку та кутовий штамп з найменуванням Львівської
політехніки та власним найменуванням, бланки і штамп з реквізитами, власну символіку.
1.9.    Студмістечко набуває прав, передбачених цим пунктом, з моменту затвердження Положення про нього.
Студмістечко у своїй діяльності використовує знак Львівської політехніки, а також супутню йому символіку й атрибутику.2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО МІСТЕЧКА
2.1.    Головною метою діяльності Студентського містечка є задоволення потреб студентів,
аспірантів, студентських сімей, слухачів підготовчих відділень в забезпеченні житлом, створенні для них належних умов для проживання, занять, відпочинку, розвитку фізичної культури та проведення просвітницької і виховної роботи.
2.2.    Метою діяльності Студмістечка також є:
-    надання додаткових послуг з харчування, медичного обслуговування, зв'язку, бібліотечні, різноманітні послуги (перукарські, ремонт одягу, взуття, копіювально-множильні, користування комп'ютерами та інші) за рахунок використання приміщень нежитлового фонду;
-    зміцнення матеріально-технічної бази Студентського містечка.
-   
3. СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО МІСТЕЧКА

3.1.    До складу Студентського містечка належать:

-    гуртожитки:
-   
№ 1 вул. Б. Желенського, 14,
№ 3 вул. Карпінця, 27,
№ 4 вул. Сахарова, 25,
№ 5 вул. Лукаша, 4
№ 6 вул. Сахарова, 27,
№ 7 вул. Лукаша, 1,
№ 8 вул. Сахарова, 23,
№ 9 вул. Лукаша, 2,
№10 вул. Відкрита, 1,
№11 вул. Лукаша, 5,
№ 12 вул. Лазаренка, 38,
№14 вул. Лазаренка, 40,
№ 15 вул. Лазаренка, 42.
-    Торгово-побутовий комплекс (вул. Лазаренка);
-    Центральний тепловий пункт № 5 (ЦТП - 5);
-    Центральний тепловий пункт № 12 (ЦТП - 12);
-    Водонакопичувальний комплекс (вул. Лазаренка).
-    Насосна станція.

3.2.    Кількість житлових місць в гуртожитку визначено його паспортом.
3.3.    Зміни складу Студентського містечка і кількості житлових місць в гуртожитках затверджуються наказом Ректора за поданням директора Студмістечка.

4. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ СТУДЕНТСЬКИМ МІСТЕЧКОМ

4.1. Управління Студентським містечком здійснюється за структурою:Студентське містечко підпорядковується Ректорові (проректорові).


4.2.    Керівництво поточною роботою Студмістечка здійснює директор Студмістечка (надалі - директор).
4.3.    Директор:

-    несе відповідальність за виконання вимог, поставлених до діяльності Студмістечка;
-    за дорученням Ректора Львівської політехніки представляє Студмістечко у стосунках з юридичними і фізичними особами, об'єднаннями громадян, а також в суді, арбітражному суді і третейському суді;
-    розпоряджається майном і коштами Студмістечка;
-    подає на затвердження Ректорові штатний розпис та кошторис Студмістечка;
-    організовує поточне (оперативне) управління діяльністю Студмістечка;
-    за дорученням Ректора Львівської політехніки розпоряджається майном і коштами, отриманими за результатами господарської діяльності Студмістечка;
-    подає пропозиції щодо прийому і звільнення з роботи працівників Студмістечка та застосування заходів заохочення та дисциплінарних стягнень;
-    визначає функціональні посадові обов'язки працівників Студмістечка і подає їх у встановленому порядку на затвердження Ректорові (проректорові);
-    створює належні умови для виконання своїх обов'язків працівниками Студмістечка;
-    у межах своїх повноважень видає розпорядження по Студмістечку, вирішує інші питання оперативного управління;
-    підписує та затверджує внутрішні документи Студмістечка;
-    затверджує списки на поселення в Студмістечко;
-    звітує та несе відповідальність перед Ректором Львівської політехніки за діяльність Студмістечка.
4 .5.    Адміністрація Студмістечка має право:
-    у межах, визначених Ректором, укладати господарські та цивільно-правові договори з українськими та іноземними фізичними і юридичними особами;
-    за погодженням з Львівською політехнікою входити в асоціації та громадські об'єднання, встановлювати творчі та виробничі відносини з організаціями і службами України та інших держав;
-    подавати пропозиції щодо розмірів матеріального заохочення та преміювання працівників Студмістечка;
-    самостійно встановлювати відносини з іншими підрозділами Львівської політехніки, громадянами та профспілковими організаціями, що діють в Університеті.
4.6.   Адміністрація Студмістечка зобов'язана:
-    здійснювати свою діяльність відповідно до чинних законодавчих актів, нормативних документів Львівської політехніки та цього Положення;
-    створювати належні умови для проживання мешканців у гуртожитках;
-    здійснювати заходи протипожежної безпеки;
-    вживати заходи щодо внутрішньої безпеки мешканців гуртожитків на території Студмістечка;
-    належно представляти інтереси Львівської політехніки поза її межами;
-    ефективно використовувати кошти та надане йому в користування майно;
-    здійснювати оперативний облік своєї діяльності.
-   
5. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ ПРАЦІВНИКІВ СТУДМІСТЕЧКА
5.1.    Директор Студмістечка призначається наказом Ректора.
5.2.    Працівники Студмістечка наймаються на роботу відповідно до вимог чинного законодавства України та за трудовою угодою або контрактом.
5.3.    Наймання на роботу та звільнення з роботи працівників Студмістечка здійснюється наказом Ректора за поданням директора Студмістечка.
6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГУРТОЖИТКІВ, ЇХ УТРИМАННЯ ТА РЕМОНТ
6.1.    Обслуговування гуртожитків здійснюється відділами та службами Студмістечка
згідно з правилами і нормами експлуатації.
6.2.    Поточний та капітальний ремонт гуртожитків згідно з чинними нормативними
документами здійснюється на підставі дефектних актів, затверджених видів робіт. Він полягає в систематичному та своєчасному проведенні робіт для збереження конструктивних елементів будівель, інженерного обладнання й елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зношення, а також для усунення пошкоджень і несправностей, що з'явились під час експлуатації.
6.3.    Відповідальність за правильну експлуатацію та обслуговування гуртожитків по-
кладається на дирекцію Студмістечка.

7. МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
СТУДМІСТЕЧКА
7.1.    Фінансування Студмістечка здійснюється за рахунок:
-    цільових коштів Міністерства освіти і науки;
-    коштів Львівської політехніки;
-    надходжень від господарської діяльності Студмістечка.

7.2.    Студмістечко здійснює свою діяльність на базі основних засобів, іншого майна та майнових прав, наданих Львівською політехнікою, а також майна, одержаного за результатами своєї господарської діяльності. Все майно Студмістечка знаходиться на балансі Львівської політехніки.
7.3.    Грошові надходження і видатки Студмістечка обліковуються бухгалтерією Львівської політехніки .
7.4.    Студмістечко використовує закріплене за ним майно відповідно до чинного законодавства та цього Положення.
7.5.    Всі розрахунки з бюджетом та інші обов'язкові платежі здійснює Львівська політехніка.8. ПОСЕЛЕННЯ ТА ВИСЕЛЕННЯ В СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКАХ8.1. Поселення в гуртожитки.
8.1.1. Поселення в гуртожитки Студмістечка здійснюється згідно з вказаною схемою.
8.1.2.    Поселення в гуртожиток студентів, аспірантів, слухачів підготовчих відділень, студентів інших підрозділів Університету та інших осіб здійснюється на основі затвердженого списку на поселення.
8.1.3.    Список на поселення складає директор інституту разом зі студентською радою на підставі заяв, поданих на ім'я директора інституту, з урахуванням пропозицій адміністрації гуртожитку.
8.1.4.    Список підписує директор інституту, голова студради, комендант гурто¬житку, погоджується з профбюро і затверджується директором Студмістечка.
8.1.5.    Розселення по кімнатах проводиться студрадою та комендантом гуртожитку за участю деканату.
8.1.6.    Переселення студентів із однієї кімнати в іншу (як виняток) здійсню¬ється за рішенням студради та коменданта гуртожитку і за погодженням з дирекцією Студмістечка, директор інституту інформується про це.
8.1.7.    Список на поселення сімейних студентів й аспірантів складає профком студентів і аспірантів на основі поданих заяв і документів. Список затверджується директором Студмістечка.
8.1.8 Поселення в гуртожиток аспірантів здійснюється за скеруванням відділу аспірантури, затвердженим проректором Університету.
8.1.9.    Поселення в гуртожиток слухачів інституту підвищення кваліфікації
здійснюється за списками, поданими керівництвом інституту і затвердже-
ними директором Студмістечка.
8.1.10.    Поселення співробітників Університету в студентські гуртожитки здійснюється за наявності вільних місць відповідно до скерування адміністрації Університету при погодженні з профкомом студентів.
8.1.11.    Особи, які поселяються в гуртожиток, повинні пройти інструктаж з техніки безпеки щодо експлуатації електропобутових приладів та теле-радіоапаратури, газового обладнання, ознайомитись з правилами прожи¬вання в гуртожитку. Інструктаж проводить комендант гуртожитку.
8.1.12.    Поселені в гуртожиток студенти НУ "Львівська політехніка"повинні бути тимчасово прописані за адресою гуртожитку, закріпленого за інститутом Подання на прописку здійснює дирекція Студмістечка. Оплата прописки здійснюється за рахунок осіб, які поселяються в гуртожиток. Поселеним в гуртожиток видається перепустка встановленого зразка на право входу в гуртожиток.
8.1.13.    Всі особи, що поселяються в гуртожитки, укладають з директором Студмістечка ДОГОВІР на термін поселення в гуртожиток і Договір про майнову відповідальність.
8.2. Виселення.
8.2.1.    Виселення студентів після закінчення навчання в Університеті проводиться протягом двох тижнів після отримання диплома. Для студентів та аспі-рантів-іноземців, виїзд яких до місця проживання неможливий з поважних при¬чин, цей термін може бути продовжений за рішенням адміністрації Університету.
8.2.2.    Виселення слухачів підготовчого відділення проводиться упродовж 10-ти днів після останнього випускного іспиту.
8.2.3.    Виселення осіб, відрахованих з Університету, проводиться протягом двох тижнів після виходу відповідного наказу. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, повинні звільнити гуртожиток протягом 3-х днів після оголошення результатів іспитів. Абітурієнти, які успішно склали іспити, звільняють гуртожиток протягом 3-х днів після останнього іспиту.
8.2.4.    Виселення аспірантів проводиться протягом 10-ти днів після терміну
закінчення аспірантури або відрахування.
8.2.5.    Стажисти, співробітники Університету та інші особи звільняють гуртожиток в терміни, вказані в рішенні про їх поселення.
8.2.6.    Особи, які виселяються з гуртожитку, здають отримане майно загального та індивідуального користування службам гуртожитку відповідно до раніше оформленого опису майна та індивідуальних розписок згідно з укладеним ДОГОВОРОМ. У разі повного розрахунку з гуртожитком комендант гуртожитку робить позначку в обхідному листі студента.
8.2.7.    Після закінчення семестру або при виїзді на виробничу практику мешканці гуртожитку зобов'язані протягом 5-ти днів здати кімнату коменданту гуртожитку з перевіркою наявності майна та його стану. Відповідальність за стан та збереження майна в цих кімнатах від цього моменту несе адміністрація гуртожитку.
9. ПЛАТА ЗА ЖИТЛО ТА ПОСЛУГИ
9.1.    Оплата за проживання в гуртожитках встановлюється згідно з прийнятим в Університеті порядком.
9.2.    Вартість проживання в гуртожитках визначається кошторисом, затвердженим Ректором (проректором).
9.3.    При визначенні вартості проживання в гуртожитках враховуються пропозиції ди¬рекції Студмістечка.
9.4.    Пільги на оплату за проживання в гуртожитках надаються студентам згідно з чин¬ним законодавством за спільним рішенням адміністрації Університету і профкому студентів.
10. ЗВ'ЯЗОК ДІЯЛЬНОСТІ СТУДМІСТЕЧКА
З НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ
10.1.    Відповідно до мети своєї діяльності Студмістечко бере участь у створенні умов для підготовки спеціалістів, магістрів та аспірантів "Львівської політехніки", здійсненні виховної і профорієнтаційної роботи.
10.2.    Студмістечко співпрацює з деканатами з питань забезпечення умов для навчання, проживання, відпочинку, розвитку фізичної культури та проведення просвітницької і виховної роботи зі студентами, спільним фінансуванням першочергових заходів для забезпечення таких умов.
10.3.    Умови співпраці визначаються Угодою між деканатом і Студмістечком.
10.4.    Студенти, магістранти та аспіранти можуть працювати в Студмістечку у вільний від навчання час, під час практики, канікул.
11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1.    Це Положення вводиться в дію з моменту його затвердження Ректором.
11.2.    Зміни і доповнення до цього Положення вносяться за поданням Директора і погодженням з профкомом студентів й аспірантів та затверджуються наказом Ректора.


« Березень 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Учасники мережі

Наші партнери

Донори

logo
Адреса: м.Суми,

Телефон:
© 2015
Всі права захищено.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Сумського обласного комітету молодіжних організацій