�������� �������� ������ ��������� ���������

Положення про соціальні гуртожитки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 30 травня 2007 р. N 783
Київ

Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток для осіб,
які потребують соціального захисту
Відповідно до  частини  другої  статті  3 Закону України "Про
житловий   фонд  соціального  призначення"  (  3334-15  )  Кабінет
Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

Затвердити Типове  положення  про  соціальний  гуртожиток для
осіб, які потребують соціального захисту, що додається.


Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2007 р. N 783

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про соціальний гуртожиток для осіб, які
потребують соціального захисту


Загальна частина

1. Це Положення встановлює порядок надання житлових приміщень
у соціальному гуртожитку  для  осіб,  які  потребують  соціального
захисту  (далі  -  гуртожиток),  користування таким гуртожитком та
його утримання.

2. Житлове  приміщення   у   гуртожитку   (далі   -   житлове
приміщення)  надається громадянину України та членам його сім'ї на
час перебування на соціальному квартирному  обліку  за  умови,  що
таке житло є єдиним місцем проживання зазначених осіб.

3. Гуртожиток  створюється  органами місцевого самоврядування
та перебуває у комунальній власності  територіальних  громад  сіл,
селищ і міст.

4. Гуртожиток   не   може  розташовуватися  у  підвальному  і
цокольному поверсі,  а  також  у  приміщеннях  житлових  будинків,
призначених для постійного проживання.

5. Будинок,  у якому розташований гуртожиток, та порядок його
утримання   повинні   відповідати   архітектурно-планувальним    і
технічним  нормам  та санітарно-гігієнічним вимогам,  установленим
нормами  для  такого  житла,  бути  придатним  для  проживання   і
використовуватися  лише  за  призначенням.  Утримання  гуртожитків
здійснюється відповідно до правил утримання житлових  будинків  та
прибудинкових територій.

6. За призначенням гуртожитки можуть бути двох видів:

для проживання     одиноких    осіб    (житлові    приміщення
використовуються кількома особами,  які не перебувають у  сімейних
стосунках);

для проживання  сімей  (житлові приміщення,  що складаються з
однієї чи кількох кімнат, перебувають у відособленому користуванні
сім'ї).

7. У гуртожитку, призначеному для проживання одиноких осіб, в
окремих під'їздах (секціях) будинку за рішенням  органу  місцевого
самоврядування  можуть  бути  виділені  приміщення  для проживання
сімей.

8. Внутрішній розпорядок гуртожитку встановлюється правилами,
затвердженими місцевим органом виконавчої влади.

Надання житлових приміщень у гуртожитку

9. Житлове   приміщення   надається   особі  на  підставі  її
письмової заяви за рішенням органу  місцевого  самоврядування,  що
приймається  одночасно  з  рішенням  про  взяття  такої  особи  на
соціальний квартирний облік, на час її перебування на обліку.

10. Орган місцевого самоврядування на  підставі  рішення  про
надання соціального житла укладає з особою договір найму житлового
приміщення (далі - договір) відповідно  до  типового  договору  за
формою  згідно  з  додатком  1  і  видає  ордер за формою згідно з
додатком 2, який є підставою для вселення.

11. Договір може бути розірваний на вимогу наймача. На вимогу
наймодавця договір може бути розірваний лише за рішенням суду.

12. Спори,  пов'язані з порушенням умов договору, вирішуються
в судовому порядку.

13. Соціальний квартирний облік, облік укладених договорів та
виданих  ордерів  на  вселення  в  гуртожиток веде орган місцевого
самоврядування.

Зняття в установленому законодавством порядку із  соціального
квартирного  обліку  особи,  яка  згідно  з  договором  проживає в
гуртожитку, є підставою для його розірвання.

14. Громадський контроль за  дотриманням  порядку  черговості
під  час  розподілу  житлових  приміщень  здійснюється  наглядовою
радою,  порядок формування та діяльності якої визначено постановою
Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. N 23 ( 23-2007-п )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 3, ст. 103).

15. Житлові приміщення надає орган  місцевого  самоврядування
за встановленою ним нормою, що не може бути меншою від мінімальної
норми, встановленої Кабінетом Міністрів України.

Користування житловими приміщеннями

16. Вселення   осіб   у   житлові   приміщення    проводиться
наймодавцем або уповноваженим ним органом на підставі ордера.

Особі, яка   вселяється,   надаються  у  користування  меблі,
постільні речі (далі - інвентар) і перепустка.  Така особа повинна
бути ознайомлена з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, а
також правами та обов'язками його мешканців.

17. Житлові приміщення не підлягають піднайманню, бронюванню,
приватизації, продажу, даруванню, викупу і заставі.

18. Особи, які проживають у гуртожитку, мають право:

користуватися допоміжними       приміщеннями      гуртожитку,
обладнанням та інвентарем, а також житлово-комунальними послугами;

обирати членів ради гуртожитку та бути обраними до її складу,
брати  участь  в  обговоренні  питань організації побуту і вносити
відповідні пропозиції;

вимагати своєчасної заміни обладнання та інвентарю,  що стали
не придатними     для     користування,     а     також    надання
житлово-комунальних послуг належної якості.

19. Особи,  які  проживають  у   житлових   приміщеннях,   що
перебувають у їх відокремленому користуванні,  мають право вселити
в займані приміщення своїх неповнолітніх дітей.

Вселення інших членів сім'ї у  такі  приміщення  допускається
лише  з дозволу органу місцевого самоврядування та письмової згоди
повнолітніх членів сім'ї особи, які проживають разом з нею.

Переселення осіб з одного житлового приміщення в інше в межах
гуртожитку проводиться за рішенням органу місцевого самоврядування
з видачею нового ордера.

20. Особи, які проживають у гуртожитку, зобов'язані:

використовувати надане житлове приміщення за призначенням;

забезпечувати схоронність житлового та допоміжних  приміщень,
обладнання та інвентарю;

проводити поточний ремонт житлових приміщень;

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;

підтримувати чистоту  і  порядок  у  житлових  приміщеннях та
місцях загального користування;

ощадливо витрачати теплову та електричну енергію, воду і газ;

дотримуватися під час користування електричними,  газовими та
іншими приладами правил пожежної безпеки;

брати участь   в   упорядженні  та  озелененні  прилеглої  до
гуртожитку території,  забезпечувати збереження зелених насаджень,
обладнання спортивних і дитячих майданчиків;

своєчасно вносити плату за житло.

Ремонт житлових    приміщень,    обладнання   та   інвентарю,
пошкоджених з вини мешканців, проводиться за їх рахунок.

Особи, які виселяються з гуртожитку, зобов'язані здати майно,
надане  їм в особисте користування.  У разі неповернення майна або
його псування зазначені особи повинні відшкодовувати  пов'язані  з
цим збитки.

21. Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється:

самовільно проводити    переобладнання    та   перепланування
приміщень;

захаращувати предметами домашнього  вжитку  балкони,  пожежні
проходи, коридори, сходові клітки і запасні виходи;

зберігати в  житлових  приміщеннях,  на  сходових  клітках  і
балконах  легкозаймисту   та   горючу   рідину,   вибухонебезпечні
матеріали і речовини, що забруднюють повітря;

установлювати без  дозволу  керівництва  гуртожитку тимчасові
електронагрівальні прилади для  додаткового  обігрівання  житлових
приміщень;

кидати в  сміттєпровід  великогабаритні предмети,  непогашені
недопалки і сірники, виливати рідину;

порушувати вимоги законодавства щодо  дотримання  допустимого
рівня шуму в денний та нічний час;

самовільно переселятися з одного житлового приміщення в інше;

утримувати тварин;

порушувати правила   внутрішнього   розпорядку  гуртожитку  і
користування приміщеннями житлових будинків.

Експлуатація гуртожитку, його утримання та ремонт

22. Експлуатацію  та  утримання  гуртожитку   відповідно   до
встановлених норм, порядків і правил з утримання житлових будинків
та  прибудинкових  територій  забезпечує   наймодавець   -   орган
місцевого самоврядування або уповноважена ним особа.

23. Комплектація   гуртожитків   обладнанням   та  інвентарем
здійснюється за  встановленими  органом  місцевого  самоврядування
нормами.

24. Наймодавець зобов'язаний:

забезпечувати відповідно до умов договору надання особам, які
проживають  у  гуртожитку,  житлово-комунальних  послуг   належної
якості;

здійснювати згідно  із  законодавством  та  умовами  договору
технічне обслуговування будинку,  в якому розташований гуртожиток,
проводити його поточний і капітальний ремонт.

25. На  час проведення капітального ремонту будинку,  в якому
розташований гуртожиток, особам, які в ньому проживають, надаються
за   рішенням   органу   місцевого   самоврядування  інші  житлові
приміщення.  По закінченні капітального ремонту зазначеним  особам
надається житлове приміщення, яке вони займали раніше.

26. Поточний  ремонт  житлових  приміщень,  що  перебувають у
відокремленому  користуванні  осіб,  які  в  них  проживають,   та
інвентарю проводиться такими особами або за їх рахунок.

27. У  разі  ненадання,  надання  не  в  повному  обсязі  або
неналежної якості житлово-комунальних послуг особи, які проживають
у гуртожитку, мають право на зменшення розміру плати за них згідно
з укладеними договорами,  а також на відшкодування  відповідно  до
законодавства збитків, завданих їх майну, життю чи здоров'ю.

28. Склад  адміністрації  гуртожитку  (далі  - адміністрація)
формується та затверджується органом місцевого самоврядування.

29. Адміністрація зобов'язана забезпечити:

вселення осіб, яким надано житлове приміщення;

ведення обліку  та  реєстрації   осіб,   які   проживають   у
гуртожитку;

надання у  користування особам,  які проживають у гуртожитку,
необхідного інвентарю,  своєчасну (не менш як один раз на 10 днів)
зміну, прання і дезінфекцію постільних речей;

підтримання чистоти у приміщеннях гуртожитку і  на  прилеглій
до   нього   території,   схоронність   обладнання  та  інвентарю,
дотримання правил  внутрішнього  розпорядку  гуртожитку,  пожежної
безпеки і санітарних правил.

Адміністрація зобов'язана своєчасно подавати органу місцевого
самоврядування   або   уповноваженій  ним  особі  пропозиції  щодо
поліпшення житлово-побутових умов проживання мешканців гуртожитку,
збереження  їх  майна  (крім  грошей і дорогоцінностей) у займаних
житлових приміщеннях.

Рада гуртожитку

30. Для  подання  допомоги   адміністрації   в   забезпеченні
дотримання   правил   користування   житловими   приміщеннями   та
внутрішнього розпорядку гуртожитку особи,  які в ньому проживають,
утворюють   раду   гуртожитку,  що  обирається  шляхом  відкритого
голосування на загальних зборах строком на один  рік.  Склад  ради
затверджує  адміністрація,  а  положення  про неї - місцевий орган
виконавчої влади.

31. Рада гуртожитку  провадить  діяльність  під  керівництвом
адміністрації.

Плата за проживання в гуртожитку

32. Розмір  плати за проживання в гуртожитку встановлює орган
місцевого самоврядування відповідно до Порядку розрахунку плати за
соціальне   житло,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 7 лютого 2007 р.  N  155  (  155-2007-п  )  (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 10, ст. 362).

33. Порядок   та   умови   внесення  плати  за  проживання  у
гуртожитку  (наймання  житла,  утримання  житлових   будинків   та
прибудинкових територій,  надання комунальних послуг) визначаються
договором.

Плата за комунальні послуги може вноситися окремо  від  плати
за житло, якщо це передбачено умовами договору.

34. Оплата  комунальних  послуг  особами,  які  проживають  у
гуртожитку,  здійснюється згідно  з  тарифами,  встановленими  для
відповідного населеного пункту.

35. Плата за проживання в гуртожитку складається з плати,  що
вноситься безпосередньо наймачем, та державної допомоги.

36. Під  час  визначення  розміру  плати  за   проживання   в
гуртожитку, що вноситься безпосередньо наймачем, враховуються:

середньомісячний сукупний дохід наймача та членів його сім'ї,
що проживають разом з ним (за попередній рік з розрахунку на  одну
особу),  вартість  майна,  яке  перебуває  у  власності наймача та
членів його  сім'ї,  а  також  інші  обставини,  що  безпосередньо
впливають на майновий стан наймача;

загальна площа  житлового приміщення і кількість осіб,  які в
ньому проживають;

перелік житлово-комунальних послуг, що надаються;

місце розташування будинку.

Плата за проживання в гуртожитку,  що вноситься безпосередньо
наймачем,  не  повинна  перевищувати 20 відсотків сукупного доходу
наймача та членів його сім'ї, що проживають разом з ним.

37. Кошти, що надходять у рахунок плати за наймання житлового
приміщення,   використовуються  органом  місцевого  самоврядування
виключно для утримання гуртожитків та їх пристосування  до  потреб
інвалідів, зокрема дітей-інвалідів.

38. Витрати,  пов'язані  з  утриманням  незаселених  житлових
приміщень,  здійснює протягом усього періоду до їх заселення орган
місцевого самоврядування або уповноважена ним особа.

39. Спори   щодо  порядку  внесення  плати  за  проживання  в
гуртожитку вирішуються в судовому порядку.

Підстави для розірвання договору
та виселення з гуртожитку

40. Наймач  житлового  приміщення  має  право за згодою інших
повнолітніх осіб,  які проживають разом з ним,  розірвати договір,
письмово попередивши про це наймодавця за три місяці до звільнення
займаного ним приміщення.

Наймач має право відмовитися  від  укладення  договору,  якщо
житлове приміщення стало не придатним для проживання.

41. Наймодавець має право вимагати розірвання договору,  якщо
наймач або інші особи,  за дії яких він відповідає, використовують
житлове  приміщення  не  за  призначенням  або  порушують  правила
користування такими приміщеннями.

42. За   порушення   наймачем   умов   договору   до    нього
застосовуються такі заходи впливу:

письмове попередження про порушення умов договору;

подання до  суду  позову  про  виселення  з  наданням  іншого
житлового приміщення;

подання до суду  позову  про  виселення  без  надання  іншого
житлового приміщення.

43. Примусове  виселення наймача без надання іншого житлового
приміщення здійснюється виключно за рішенням суду.

44. Підставами  для  розірвання  договору  та   виселення   з
гуртожитку без надання іншого житлового приміщення є:

надання наймачеві   або   придбання   ним   іншого  житлового
приміщення;

підвищення доходів наймача  до  рівня,  який  дає  можливість
укласти  договір  наймання  іншого  житлового  приміщення,  що  не
належить до житлового фонду соціального призначення;

подання наймачем      недостовірної      інформації       про
середньомісячний  сукупний  дохід за попередній рік,  приховування
реальних доходів;

систематичне порушення    правил    користування    житловими
приміщеннями;

порушення умов договору після застосування до наймача заходів
впливу,  передбачених пунктом 42 цього Положення,  та  переселення
наймача  до  іншого  житлового  приміщення  відповідно  до  абзацу
третього пункту 42 цього Положення;

інші передбачені законом підстави.


Додаток 1
до Типового положення

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
найму житлового приміщення у соціальному гуртожитку

_________________                        ___ ____________ 200_ р.
(населений пункт)

_________________________________________________________________
(орган місцевого самоврядування або уповноважена ним особа)

в особі керівника, що діє на підставі ___________________________

(далі - наймодавець), з одного боку, і громадянин _______________

_________________ (далі  -  наймач),  з другого боку,  на підставі
__________________________________________________________________
(найменування документа на право вселення)

уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору та зобов'язання сторін

Наймодавець надає наймачеві та членам його сім'ї _________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові членів сім'ї)
__________________________________________________________________
у користування ___________________________________________________
житлове приміщення _______________________________________________
за адресою _______________________________________________________
загальною площею (кв. метрів) ________________________________, що
складається з _______________ кімнат житловою площею ____________,
у тому числі:
кімнати ___________________________, кімнати ____________________,
(загальної, окремої)
кухні площею _________________________________________, обладнаної
_________________________________________________________________,
(перелічити обладнання із зазначенням його стану - технічно
справне, потребує ремонту, заміни)
____________________ ванної кімнати площею ______________________,
(загальної, окремої)
обладнаної ______________________________________________________,
(перелічити обладнання - технічно справне,
потребує ремонту, заміни)
санітарного вузла площею _____________, обладнаного ______________
_________________________________________________________________,
(перелічити обладнання із зазначенням його стану - технічно
справне, потребує ремонту, заміни)
коридору площею ______________, антресолі площею ________________,
вбудованої шафи площею ____________, комори площею ______________,
лоджії площею ________________, балкона площею __________________.

Житлове приміщення обладнане _________________________________
(водопроводом (холодним, гарячим),
__________________________________________________________________
опаленням (пічним, місцевим, центральним),
_________________________________________________________________.
каналізацією, сміттєпроводом, системами газопостачання та
забезпечення електроенергією)
У приміщенні є _____________________________________________.
(телефон, радіотрансляційна, телевізійна
мережа)

2. Наймодавець зобов'язується:

2.1. Надати  наймачеві  житлове  приміщення (житлову площу) в
гуртожитку на підставі ордера та цього договору.

2.2. Забезпечувати згідно із законодавством та умовами  цього
договору своєчасне  надання  житлово-комунальних  послуг  належної
якості.

2.3. Здійснювати   технічне   обслуговування   та   проводити
поточний   ремонт   приміщень  гуртожитку,  вживати   заходів   до
ліквідації наслідків аварійних ситуацій у строк, встановлений  цим
договором та/або законодавством.

2.4. Проводити  згідно  із  законодавством  та  умовами цього
договору капітальний ремонт або реконструкцію будинку.

На час  проведення  капітального  ремонту  або  реконструкції
будинку  з  відселенням  осіб,  які  проживають  у  ньому,  надати
наймачеві та членам його сім'ї інше житло, не розриваючи при цьому
договору  найму  житлового   приміщення,  що  перебуває  у  стадії
ремонту або реконструкції.

У такому  разі  наймач  вносить  плату   лише   за   наймання
приміщення, наданого йому на період проведення ремонту.

2.5. Відшкодовувати наймачеві вартість збитків,  пов'язаних з
перевищенням нормативного  строку  виконання  аварійно-відбудовних
робіт   у   розмірі,   встановленому    цим    договором    та/або
законодавством.

2.6. Вести  облік  і  вживати  заходів  для задоволення вимог
(претензій) споживачів   житлово-комунальних   послуг,  зумовлених
порушенням режиму їх надання,  зміною споживчих властивостей таких
послуг  та  перевищенням  строку  проведення  аварійно-відбудовних
робіт.

2.7. Подавати в установленому порядку інформацію про  перелік
і  режим  надання  житлово-комунальних  послуг,  їх  вартість   та
споживчі  властивості,  загальну   вартість   місячного   платежу,
структуру тарифів і норми споживання.

2.8. Своєчасно   проводити   підготовку   будинку,   в  якому
розташований гуртожиток,   і   його   технічного   обладнання   до
експлуатації в осінньо-зимовий період.

2.9. Обладнувати  будинок,  в  якому розташований гуртожиток,
спеціальними  засобами  та  пристосуваннями  для   безперешкодного
доступу  до  нього  та  всіх  його  приміщень  осіб  з  обмеженими
фізичними можливостями.

2.10. Здійснювати  інші  заходи,  передбачені  цим  договором
а/або законодавством.

3. Наймач зобов'язується:

3.1. Використовувати житлове приміщення за призначенням.

3.2. Забезпечувати належне утримання житлового приміщення, не
допускати безгосподарного користування ним.

3.3. Підтримувати   належний   стан   житлового   приміщення,
своєчасно  вживати  заходів  до усунення виявлених недоліків,  які
пов'язані з наданням житлово-комунальних послуг і  виникли з  його
вини.

3.4. Проводити поточний ремонт житлового приміщення.

3.5. Не  допускати  руйнування та зміни конструкції житлового
приміщення, а  також  не  виконувати   роботи   з   перепланування
приміщень  і  переобладнання  інженерних  систем будинку,  в якому
розташований гуртожиток.

3.6. Проводити   за   власний   рахунок   ремонт   і   заміну
санітарно-технічних  приладів та інженерного обладнання, що вийшли
з ладу з його вини.

3.7. Відшкодовувати збитки, завдані ним та членами його сім'ї
житловому приміщенню, в якому проживають інші мешканці гуртожитку,
або їх майну.

3.8. Вносити щомісяця до ____ числа наступного періоду  плату
за житло, якщо інше не встановлено законодавством.

3.9. Інформувати  наймодавця  за  три  місяці  до  розірвання
договору про зміну підстав,  що дають право на надання соціального
житла за договором найму.

3.10. Не   порушувати   прав  та  інтересів  інших  мешканців
гуртожитку.

3.11. Дотримуватися  правил  утримання  житлових  будинків  і
прибудинкової  території,  внутрішнього  розпорядку  гуртожитку та
користування приміщеннями житлових будинків.

3.12. У разі виселення із житлового приміщення передати  його
адміністрації в належному технічному і санітарному стані.

3.13. Здійснювати  інші  заходи,  передбачені  законодавством
та/або цим договором.

4. Наймодавець має право:

4.1. Вимагати від наймача своєчасно вносити плату за житло та
вживати  заходів до усунення виявлених недоліків,  які пов'язані з
наданням житлово-комунальних послуг  і  виникли  з  вини  наймача,
дотримуватися  правил  і  вимог  інших нормативно-правових актів у
сфері житлово-комунальних послуг.

4.2. Доступу в житлове приміщення  для  ліквідації  наслідків
аварій,      проведення      ремонту,      усунення     пошкоджень
санітарно-технічного та інженерного обладнання,  його встановлення
і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів тощо.

4.3. Вживати  заходів  для  відселення наймача та членів його
сім'ї,  що проживають разом з ним, в інше житлове приміщення, якщо
будинок,  у якому розташований гуртожиток,  перебуває в аварійному
стані.

4.4. Вимагати в судовому порядку виселення наймача та  членів
його  сім'ї,  що  проживають  разом  з  ним,  без  надання  іншого
житлового  приміщення  у  випадках,  передбачених  законодавством,
зокрема у разі систематичного пошкодження приміщення, використання
його  не  за  призначенням,  створення  умов,  не  придатних   для
спільного  проживання з іншими мешканцями гуртожитку,  чи несплати
за житло.

5. Наймач має право:

5.1. Вимагати   від   наймодавця   належного   утримання   та
своєчасного   проведення  капітального  ремонту  будинку  і  місць
загального  користування,  надання  комунальних  послуг   належної
якості, а також обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями
під'їздів,  сходових кліток та житлового приміщення, якщо його або
члена його сім'ї, що проживає разом з ним, визнано інвалідом.

У разі   невиконання  наймодавцем  зобов'язань  щодо  ремонту
наданого житлового приміщення, пов'язаного з ліквідацією наслідків
аварій,  провести  за  погодженням з наймодавцем ремонт і стягти з
нього вартість ремонту або врахувати її під час внесення наступних
платежів.

5.2. Отримувати   в   установленому  порядку  інформацію  про
перелік і режим надання житлово-комунальних послуг, їх вартість та
споживчі   властивості,   загальну   вартість  місячного  платежу,
структуру тарифів і норми споживання.

5.3. На відшкодування збитків,  завданих його майну, життю чи
здоров'ю,  шкоди, заподіяної внаслідок надання житлово-комунальних
послуг неналежної якості або їх ненадання.

5.4. На усунення протягом строку, встановленого цим договором
та/або    законодавством,    виявлених    недоліків    у   наданні
житлово-комунальних послуг.

5.5. На зменшення  в  порядку,  встановленому  цим  договором
та/або законодавством, розміру плати за житлово-комунальні послуги
в разі зменшення їх кількості або надання таких послуг  неналежної
якості.

5.6. На  надання  субсидії  на  житлово-комунальні послуги та
користування відповідно до законодавства пільгами з їх оплати.

5.7. На несплату в установленому порядку вартості комунальних
послуг за період тимчасової відсутності наймача та/або членів його
сім'ї.

5.8. На відшкодування виконавцем вартості збитків, пов'язаних
з перевищенням нормативного строку проведення аварійно-відбудовних
робіт,  встановленого цим договором та/або законодавством,  та  не
спричинених форс-мажорними обставинами.

5.9. Наймач   житлового  приміщення  має  також  інші  права,
встановлені цим договором та/або законодавством.

6. Відповідальність сторін

6.1. Наймодавець   відшкодовує   згідно   із   законодавством
наймачеві матеріальні збитки,  пов'язані з невиконанням умов цього
договору.

6.2. Наймодавець, наймач і члени його сім'ї несуть відповідно
до   законодавства   відповідальність   за  порушення  умов  цього
договору.

7. Заключні умови

7.1. Договір найму житлового приміщення може бути  розірваний
на  вимогу  наймача.  На вимогу наймодавця зазначений договір може
бути розірваний лише за рішенням суду.

7.2. Спори,  що виникають між  сторонами  під  час  виконання
цього   договору,   вирішуються   в  установленому  законодавством
порядку.

7.3. Цей договір укладено у двох  примірниках,  один  з  яких
зберігається у наймодавця, а другий - у наймача.

Наймодавець _______________            Наймач _______________
(підпис)                           (підпис)

З правилами   утримання  житлових  будинків  і  прибудинкової
території,   користування    приміщеннями    житлових    будинків,
внутрішнього  розпорядку гуртожитку,  санітарними і протипожежними
правилами   ознайомлений.   Приміщення   прийняв    у    належному
санітарно-технічному стані.

Наймач ______________
(підпис)


Додаток 2
до Типового положення

__________________________________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

ОРДЕР
на житлове приміщення в соціальному гуртожитку

N ___________ серія ____________

виданий гр. ______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
на право  вселення  із  сім'єю  з _________________ осіб у житлове
приміщення в гуртожитку по вул. __________________, буд. N ______,
корпус N _________, кімната N _________розміром _________________
_________________________________________________________________
(зазначається за умови надання приміщення у відособлене
користування)
____________________________________ кв.  метрів загальної площі.

Ордер виданий на підставі рішення ________________________________
(найменування органу місцевого
самоврядування)
__________________________________ від ___ ____________ 200_ року.

Склад сім'ї

------------------------------------------------------------------
|  Прізвище, ім'я та по  |Рік народження|   Родинні стосунки з   |
|        батькові        |              |  особою, на ім'я якої  |
|                        |              |      видано ордер      |
|------------------------+--------------+------------------------|
|                        |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|                        |              |                        |
------------------------------------------------------------------

М.П.                   __________________________________
(підпис особи, яка видала ордер)

_______________
Примітка. Цей ордер є єдиною  підставою  для  вселення  у  житлове
приміщення  в  гуртожитку.  При  вселенні ордер здається
адміністрації гуртожитку.
Ордер дійсний протягом 30 днів.

__________________________________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

КОРІНЕЦЬ ОРДЕРА
на житлове приміщення в соціальному гуртожитку

ОРДЕР

виданий гр. ______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
на право вселення із сім'єю з __________ осіб у житлове приміщення
в гуртожитку по вул. ______________, буд. N _____, корпус N _____,
кімната N __________ розміром ___________________________________
_________________________________________________________________
(зазначається у разі надання приміщення у відособлене
користування)

_________________________ кв. метрів загальної площі.

Ордер виданий на підставі рішення ________________________________
(найменування органу місцевого
самоврядування)

______________________________     від ___ ____________ 200_ року.

Склад сім'ї

------------------------------------------------------------------
|  Прізвище, ім'я та по  |Рік народження|   Родинні стосунки з   |
|        батькові        |              |  особою, на ім'я якої  |
|                        |              |      видано ордер      |
|------------------------+--------------+------------------------|
|                        |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|                        |              |                        |
------------------------------------------------------------------

М.П.                   __________________________________
(підпис особи, яка видала ордер)

Ордер одержав ______________
(підпис, дата)

« Лютий 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Учасники мережі

Наші партнери

Донори

logo
Адреса: м.Суми,

Телефон:
© 2015
Всі права захищено.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Сумського обласного комітету молодіжних організацій